Årsskrift 1950

Nedenfor findes en tekstudgave af årsskriftet. Tekstudgaven er fremkommet ved at lave OCR (optisk tegngenkendelse) på den indscannede version af årsskrifter. Derfor vil en hel del af teksten fremstå som noget værre volapyk, og det kan være svært at læse. Teksten nedenfor er derfor kun skabt for at indeksere og gøre indholdet i årsskriftet søgbart. Vi anbefaler, at du læser årsskriftet i PDF- eller billed-versionen.

Ryomgaard Realskole

1950

Skolens telefoner : nr. 2 Ryomgaard
nr. 55 privat
nr. 47 inspektøren

Skolebestyreren træffes på skolen hver dag fra kl. 16,30-· 18 – undtagen lør­ dag – eller efter aftale.
Det nye skoleår begynder onsdagen den 16, august 1950.MEDDELELSER

FRA

RYOMGA,t\RD REALSKOLE

1950

VED
SKOLENS INSPEKTØR

fi OMGAARC BOGHAIIDH

Axel Munch og hans pædagogik.
Det var j gamle dage, for det var før den første verdens­ krig, at Axel Munch begyndte sin lærergerning. Han tog ek­ samen fra Gedved seminarium i året 1908, og han begyndte straks efter somm rferien samme år sin ·gerning som lærer ved Fengers realsko1e i Århus – den skole, som senere. blev til Århus private realskole, og som stadig eksisterer under dette navn.
Axel Munch havde egentlig ikke forud bestemt sig til at virke i den private realskoles tjeneste; at han kom til det, skyldes mere en tilfteldighed. Tiden dengang var jo meget for­ skellig fra tiden nu. Lærerstillingerne hang ikke på træerne, som de gør nu; det var vanskeligt at få plads. Axel Munch havde en meget stor lærereksamen, og derfor var han blandt cJe heldige, der fik plads straks, hvilket var meget betydnings­ l’uld t for ham, da han var fattig og havde læsegæld. Han [ jorde sig som lærer straks bemærket ved s;n særlige måde ul behandle eleverne på, og da professor Fenger få år efter
:rnlgte skolen til. sin inspektør Bent A. Brant, blev Munch vod skolen. Århus private realskole, som skolen nu korn til 1d hodJe, udviklede sig til en stor skole under Brants ledelse; d111• VH1· siledes foruden hovedskolen en afdeling i Bruunsga­ do, 1w111 M u11ch on tid var forstander for.
Ih t11ko1t()tniske forhold var i disse tider ikke gqde for d1 H p, lvulu t'(;)ttlslcole og det n1.ærkedes, men det er en an• d II ld:Horlu,
JoF var p don ti<l 1-1omhlfu·i olcv på Jljønint? seminf1.tit:1tn nv. 1uud1ui 10 nJ•1 1 i l’lwiun nH•d min lwmlor. .Jo huNkov, hvor•

ledes han udviklede sit syn på lærergerningen for mig, og hvordan jeg undrede mig over, hvad jeg hørte, og hvordan jeg tvivlede på, at et sådant syn kunne være rigtigt.
Korporlig straf med spanskrør og den flade hånd var den­ gang almindeligt, men Munch fordømte det. Han gik ind for noget helt andet. Han var overbevist om, at man, hvis man kunne vinde eleverne, kunne få det med Jem, som man ville. Han holdt på, at der pa lærerens initiativ 1ne1lem lærer og elev skulle fremelskes et sympatiforhold; han havde den op-

 


fattelse, at var dette sympatiforhold til stede, så var det dici­ plinære spørgsmål dermed løst, og han understregede, at af diciplinen afhang alt. Det kunne ikke nytte, at læreren var nok så udmærket, hvis forholdet mellem ham og hans elever var af en sådan art, at han ikke kunne være i klassen. De1 var derfor ikke alene nødvendigt, at en lærer var således ind­ stillet, at han holdt af børn, men del var en forbrydelso mod børn, hvis on 111and. der mod sig solv vi<.lslo, ut hur1 ikko hnv-
4

de nogen særlig kærlighed til børn, gav sig til at være lærer, for hans gerning var på forhånd dømt til at mislykkes – ja, til at være skadelig.
Axel Munch forlod i året 1912 Århus private realskole, og 7. januar 1913 begyndte han sin livsgerning ved Ryomgård realskole, som han og to kammerater startede den samme dag. De to venner forlod skolen, og Axel Munch blev tilba­ ge med sit pædagogiske livssyn, og det skulle nu vise sig, om livssynet kunne holde, om han havde ret. Og hvordan gik det så. Det er en given ting, at det var en fordel for ham, at han kunne virke ved sin egen skole; han kunne jo nu selv bestemme, hvilke folk han ville ansætte som lærere; og det ville jo sige, at han kunne søge at få folk, som ville gå ind for hans pædagogik – ja, måske forstå den. Selvfølgelig hav­ de han øjnene opladte herfor, men den private skoles kår var dengang ringe. En lærerløn var 1200 kr. årlig, og en lærer­ inde fik 600 kr., og n1ed de penge kunne man jo ikke vente at få første klasses arbejdskraft: endvidere var han jo selv fattig, og skolens økonomi var ikke stabil; det var jo uvist, om den overhovedet kunne eksistere. I begyndelsen var han Jerfor helt alene om sin pædagogik, men han skånte sig ik­ ko. Han var jo i besiddelse af den første grundlæggende be­ l ingelse: han holdt af børn. Som årene gik, fik han også en medarbejderstab, af hvilke de fleste forstod ham, og i hvert lilfrelde ingen modarbe_jdede ham. Det var navnlig det sidste, han stolede mest på; med hensyn til det første regnede han nbsolut kun med resultaterne. Hvilke erfaringer gjorde han så, HOtl’I han nu stod som enevældig praktiker af sin pædagogik. Jo. orfaringerne var jo både lyse og mørke, men vistnok mest lyNo. I lan havde mange glæder. Der var mange elever, der l11lfodo sig til ham j et særligt sympatiforhold, men der var
jo ‘*s dom, del’ ikke gjorde det. De sidste gik dog heller
I
1 I,, til don modsatte side, så 1nan kan ikke sige, de ikke
I\1111 m1 lido ha111. !lan var vellidt af alle og meget respekteret, 111H11 <Il I vur ve] nok con af de mørke erfaringer for ham, at dt I viHl<.1 Nig nmulJgt li nå liJ bunds. Eleverne blev derfor delt
1 In gi IIJlp<,. do sæl’ligo og do almindelige, og som tiden 1111,. 1-1lculuo vok1:1odo, hlov dot »<le særlige<<, han gav sig 111 øl uf 1111 cl. 01 1nclonfo1· cl rn nttor on udvulgt gruppe: »Sta
s

ben«, som stod ham særligt nær. Dette kunne jo så ikke und­ gå at føre til, at den særlig udvalgte gruppe blev fremmed for de øvrige lærere, og selvfølgelig kunne dt?t heller ikke undgås, at medlemmerne af »staben<< ikke altid blev lige nem­ me at have. med at gøre for de øvrige lærere; han var jo egentlig for dem den eneste. Selv om der altså kan peges på visse ting, som var lidt besværlige for medarbejderne, og selv­ om de samme ting heller ikke fandt absolut bifald hos de øvrige elever, der tilhørte den »almindelige del«, så kan det ikke stærkt nok fastslås, at hele forholdet var medvirkende til at give skolen sin særlig luft – sin særlige patine. Det er afgjort, at Axel Munch og hans udvalgte var surdejgen, der gennemsyrede det hele; det var derfra retningslinierne gaves. De gjorde, som en præst i omegnen, hvis søn hørte med til
»de særlige«, udtrykte det, at der blev højere til loftet på Ryomgård realskole. Det var nemlig sådan, at der krævedes noget af dem, der var skolebestyrerens særlige venner; det var ikke helt let at høre med til »staben«. Hvis en af disse elever skuffede med hensyn til tillid, hvis de overtraadte giv­ ne forbud, så fik de det adskilligt værre end kammeraterne, der hørte til den almindelige gruppe. De blev ikke skånet. Der var over(or dem ikke tale om nogen overbærenhed snarere det modsatte, thi hvorfor kaldes vi adelsmænd, og hvorfor bærer vi gyldne kæder.
Hvilke elever var det så, der kom til at stå i det særlige sympatiforhold til Axel Munch. Hvilke var betingelserne. Man kunne jo tænke sig, at det var de særlig dygtige og klarhjer­ nede – måske de velstillede -· men det var ingenlunde til­ fældet. Der var kun den betingelse, der laa i det modtagelige sind; jo flere der var, jo gladere var min broder; det var en af de mørke erfaringer, at alle .ikke kunne komme med, men det viste sig, at det var sådan, og da han blev klar over det, levede han derefter. Dette havde jo nok til følge, at han un­ dertiden spændte Buen for stramt på den måde, at nogle af hans venner i visse tilfælde svigtede, men han var så klar over, at skylden var hans egen, at han havde forlangt for meget. Det er ganske sikkert, at Axel Munch i sin lærergerning var en lykkelig mand. Hver skoledag var betydningsfuld for ham – rent personlig, men skolen blev også til det, don er, ved hans

gerningsglæde. Hans medarbejdere lærte af ham – uden at kopiere ham, for det kunne ikke lade sig gøre; der var kun een, der kunne anlægge »stab«, og det var ham. Lærerne hør­ te, hvordan han talte til eleverne, og det var i sig selv lære­ rigt. Han talte altid så smukt til dem; der kom aldrig et skældsord over hans mund – heller ikke, når en eller anden skulle have >>en omgang<< – skulle på kontoret, som det hed og endnu hedder Hans meget stærke personlighed kunne godt have den indflydelse paa den almindelige gruppe, at disse


» De særlige«

Il Vl I var b}”I ngo f’or ham, men han var klar over det og søg- 1,, 111 1niJd110 l’orholdot. ved at tale mildt og venligt til dem. I ud vldl Il l’odnnglo han af den særlige gruppe en ganske be- 111111 IHYJ’li npl’nodon. Man skulle kunne komme ordentlig 111l 411, u dnl’ og g l ordentlig ud af samme; man skulle 111nm opfrn•d1 l’l’i1 ng afhalluncorel, nti,· der blev talt til een 111, 1111\ uu1d hw11dlln11 i l0111mon, n1en rette sig op og se
p ti 11 111n11 lolf 111 d. oit dnt virkodo 1wdcf’tor. Eleverne på’
7

skolen lærte de almindelige høfligbedsiagttagelser, som vel ik­ ke forlanges, men som ser godt ud, og som er en anbefaling for enhver. Axel Munch var en ener. Han arbejdede på sin måde og nåede meget. Han elskede børn, og han var en stor opdrager. Han vurderede børn og forstod, at det, han kunne give dem af kærlighed, kuone han ikke vente at få igen.
Han har givet udtryk for denne tanke i et vers, som han skrev til een af sine elever. Det lyder således;

Og så I blot een gang til bunds i hans hjerte
og fatted hans mål,
så ville fort venskabs den blussende kerte
forvandles til bå.l.

Men der var mange, der ikke kunne se til bunds i hans hjerte, og færre endnu, der fattede hans mål. Ganske enkelte kunne og gjorde det dog.
Ja – dette er beretningen om en stor opdr gers og sko­ lemands lykkelige pædagogik: den bragte ham og hans elever megen glæde, og den gjorde hans skole til en livskrafLig sko­ le – fyldt med hans ånd. Men nu er han død for mange år siden, og hvordan går det nu med Ryomgård realskole. At der er sket forandringer, er jo givet, men lever ånden? – er der noget af det pædagogiske livssyn, der bragte ham og hans elever arbejdsglæden tilbage. Ja derpå er jeg, hans bro­ der, hans medarbejder og hans arvtager, den, der er nærmest til at svare, og mit svar er fortrøstningsfuldt; det lyder i al korthed således: Kom og se.
Erik Munch.

 

 

 

 

 

 

 

 


8

 

Skolens elever pr. 31. marts 1950

9. klasse a.
l John Abildgaard Christensen (mejeribestyrer C., Allingåbro)
2. Henning Wester Sørensen (propr., sognerådsfmd. S., Benzonshøj)
3. Elli Hald (kontorassistent H., Ryomgård)
4. Erik Wraae (læge W., Ryomgård)
5. Kjeld Sørensen (værkfører S., Pindstrup)
6. Per Pind (kæmner P., Ryomgård)
7. Ulf Andersen (sagfører, sognerådsfmd. A., R.yomgård)
8. Inger Marie Jensen {postbud J., Ryomgård)
9. Inger Pedersen (skomagermester P., Xotind)
10. Inge Nørgaard (bagermester N., Kolind)
11. Kirsten Staunskjær (konsulent S., Kolind)
12. Ib Fisker Christensen (gårdejer C., Tjerrild)
13. Lissy Andersen (malermester A., Kolind)
14. Helmer Andersen (sognepræst A., Marie Magdalene)-.
15. Bruno Therkildscn (gårdejer T., Veggerslev).
16. Kurt Hougaard (gårdejer H., Ramten)
17. Edith Bonde Rasmussen (hotelejer R., R 1.mten)
18. Herdis Bonde Rasmussen (hotelejer R., Ramten)

9

19. Elise Pedersen (sygeplejerske frk. J., Vol.dby)
20. Chr. Schou (tømrermester S., Stenvad)


9. klasse b.
21. Henning Vognsgaard Larsen (læderhandler L., Mørke).
22. Peter Bang (sognepræst B., Mørke)
23. Karen Margrethe Andersen (sadelmager A., Auning)
24. Bent Christiansen (gårdejer C., Hallendrup)
25. Helge Olsen (installatør 0., Ørum)
26. Aase Kofoed (repræsentant K,. Ryomgård)
27. Bente Hansen (vognmand H., Kolind)
28. Ruth Christiansen (gdr. C., Ommestrup)
29. Betty Larsen (cyklehandler L., Ørum)
30. Egon Andersen (arbejdsmand A., Auning)
31. Bodil Prebensen (manufakturhandller P., Auning)
32. Lilly Sonja Darling (skovfoged D., Tøstrup)
33. Astrid Pedersen (gårdejer P., Attrup)
34. Kirsten Høgh (murermester H., Gjerrild)
35. Niels Erik H. Pedersen (gårdejer P., Ryomgård)
36. Ruth Jørgensen (murermester J., Ørum)
37. Niels Schneider Hansen (gårdejer H., Veggerslev)
38. Arne Jacobsen (førstelærer J., Kolind)
39. Aage Fogh (hotelejer F., Mørke)
40. Bent Nielsen (arbejdsmand N., Veggerslev)
41. Karen Mikkelsen (arbejdsmand M., Mørke)
42. Viggo Pedersen (tømrermester P., Ryomgård)
43. Leif Christensen (fabriksarbejder C., Pindstrup)


8. klasse a.
1. Jytte Thuun (gårdejer T., Ramten)
2. Inger Marie Dahl Pedersen (inspektør P., Pindstrup)
3. Hother Pallesen (gårdejer P., Sivested)
4. Bente Pedersen (politibetjent P., Kolind)
5. Ellen Balle (forretningsfører B., Nimtofte)
6. Gudrun Christiansen (fabrikant C.,· Ryomgård)
7. Bjarne Iversen (boelsmand I., M rke)
8. L,illian Eskildsen (handelsmand E., Ryomgård)
9. Anna Dorthe Møller (gårdejer M., Thorsager)
10. Yrsa Brendstrup Pedersen (cyklehandler P., Ryomgård)
11. Bodil Rygaard (gårdejer R., Pindstrup)
12. Svend Erik Andersen (gdr. A., Sivested Østergård)
13. Lenne Bang (manufakturhandler B., Kolind)
14. Knud Erik Als (bestyrer A., Kolind)

JO

15. Jørgen Bang Sørensen (glrdejer S., Koed)
16. Kaj Gori (førstelærer G., K.oe )
17. Bent Møller Pedersen (cementstøber P., Kolind)
18. Birte Rønn Mikkelsen (overassistent M., Gjerrild)
19. Marie Hougaard (hotelejer H., Kolind)
20. Lars Carøe Nielsen (bankbestyrer N., Rønde)
21. Ejvind Ejlersen (gårdejer E., Kærende)
22. Johannes Bjarnasson (missionær B., Ryomgård)
23. Johanne Jensen (enkefru J., Ørum)
24. Bente Boes (førstelærer B., Tøstrup)
25. Elisabeth Svarre (snedker S., Fjellerup)


8. klasse b.

26. Vibeke Nedergaard (førstelærer N.J Auning)
27. Grethe Brøgger (gårdejer B., Auning)
28. Erik Schmidt (mejeribestyter S., Stenvad)
29. Bent Lorentzen (læge L., Stenvad)
30. Erling K. Jensen (tømrermester ]., Stenvacl)
31. Gerda Ambrosius (købmand A., Auning)
32. Gudrun Sørensen (gårdejer S., Mørke)
33. Helge Paiudan (sognepræst P., Thorsager)
34. Frits Andersen (arbejdsmand A., Gjerrild)
35. Svend Nielsen (fiskeeksportør N., Fjellerup)
36. Leif Holm Hyllesreel (kæmner H., Ørum_Djursland)
37. Knud Nielsen (handelsgartner B., Ørum)
38. Lis Klibo Rasmussen (fabrikant R., Thorsager)
39. Per Skriver (teglværksbestyrer S., Ommestrup)
40. Ida Pedersen (viktualiehandler P., Gjerrild)
41. Anny Pedersen (chauffør P., Mørke)
42. Gert Hastrup (gårdejer H., Kankbølle)
43. Frits Bergmann Larsen (installatør L., Mørke)
44. Kirsten Mariussen (gårdejer M., Thorup, Auning)
45. Bent Lund Sørensen (gårdejer S., Thorsager)
46. Inger Sørensen (skolebetjent S., Tøstrup)
47. Eli H. Hansen (landmand H., Ørum Dj.)
48. Elmer Sørensen (statshusmand S., Marienhoff)
49. Henning Knudsen (gårdejer K., Termestrup)
50. Jørgen Rygaard Jensen (landmand J., Øtum Dj.)


7. klasse a.
1. Bent Staunskjær (konsulent S., Kolind)
2. Oluf Mikkelsen (bestyrer M., Ryomgård)

11

3. Tove Hindberg (skovejer H., Ryomgård)
4. Karin Jiirgenscn (revisor J., Ryomgård)
5. Emma Olesen (barbermester 0., Allingåbro)
6. Vilhelm Estrup (hofjægermester E., Fjeld)
7. Astrid Hauge Nielsen (bankdirektør N., Kolind)
8. Finn Buch Møller (fabrikant M., Ryomgård)
9. Anny Svejsttup Hansen (arbejdsmand H., Ryomghd)
10. John Nielsen (smedemester N., Ryomghd)
11. Karen Bakmann (savværksejer B., Tranehuse)
12. Ove Wenzel Jensen (proprietær W. J., Kragelund)
13. \’Vinston Andersen (arbejdsmand A., Pindstrup)
14. Jørgen P. Jensen (arbejdsmand J., Vedø)
15. Jytte Pedersen (skomagermester P., Kolind)
16. Poul Thordrup (ægeksportør T., Allingåbro)
17. Nancy Andersen (arbejdsmand A., Brunmose)
18. Leif Christensen (kørerlærer·c. Auning)
19. Inger Dorrit Poulsen (vognmand P., Mørke)
20. Aase Bang (kontorist B., Pindstrup)
2l. Irene Holz (fru H., Ryomgård)
22. Matthias Bjerre (museumsforvalter B., Gl. Estrup)
23. Bitten Andersen (rørlægger A., Pindstrup)
24. Sonja Tolstrup (forpagter T., Kolind)
25. Cad Jørgen Bugge (læge B., Hornslet)
26. Esther Degn (malermester D., Kolind)
27. Bent Andersen (fru A., Thorsager)
28. Per Boyesen (gårdejer B., Bugtrup)
29. Marcus Bjarnasson (missionær B., Ryomgård)
30. Anna Marie Fogh (hotelejer F., Mørke)
31. Herluf Andersen (arbejdsmand A., Ryomgård)
32. Herdis Jensen (ghdejer Heilskov, Mørke)
33. Ingrid Jensen (elektriker J., Pindstrup)
34. Bent Nielsen (boelsmand N., Stenvad)


7. klasse b.
35. Lillian H. Søndergaard (formand S., Mørke)
36. Ellen Nielsen (gdr. N., Skaffergaard)
37. Esther Andersen (glrdejer A., Laen)
38. Axel Halkjær (husmand H., Mørke)
39. Erik Clemmensen (gårdejer K., Ørum Dj.)
40. Finn Eigil Fogh (landpost F., Ørum Dj.)
41. Johannes Lassen (trafikeksp. L., Auning)
42. Birgit Jensen (chauffør J., Auning)
43. Ole Holst Kruse (smedemester K., Gjerrild)
44. Per Westmark (cementstøber W., Stenvad)
45. Martin Jensen (boeJsmand J., Thorsager)

46. Gunnar Simonsen (boelsmand S., Thorsager)
47. Else Hansen (landpost H., Thorsager) 48 Poul Nielsen (gårdejer N., Koed)
49. Solvejg Nielsen (industriarbejder N., Auning)
50. Minna Paludan (sognepræst P., Thorsager)
51. Inger Andersen (mejeribestyrer A., Thorsager)
52. Axel Andersen (arbejdsmand A., Auning)
53. Kirsten Jensen (bankbestyrer J., Mørke)
54. Grethe Brøgger Obsen (arbejdsmand 0., Kjeldstrup)
55. Finn Sodemann (gårdejer S., Veggerslev)
56. Rita Jørgensen (telefonmontør J., Mørke)
57. Gunhild Madsen (vognmand M., Mørke)
58. John Pedersen (formand P., Pindstrup)
59. Niels Ole Nielsen (maler N., Mørke)
60. Erik Schou (snedker S., Auning)
61. Inger Bech (kroejer B., Fjellerup)
62. Orla Jensen (hønseriejer J., Gjerrild)
63. Jens Jørn Nielsen (landmand N., Mørke)
64. Birgit Hansen (købmand H., Fjellerup)
65. Erik Leif Andersen (gårdejer A., Tøstrup)
66. Vagn Erik Frandsen (arbejdsmand F., Pindstrup)


6. klasse a.
1. Poul Christensen (dyrlæge C., Mørke)
2. Sven Hove Nielsen (proprietær H. N., Ny Ryomghd)
3. Poul Andersen (cementstøber A., Ryomgård)
4. Poul Kristensen (mekaniker K., Glæsborg)
5. Birgit Olesen (skorstenfejermester 0., Ryomgård)
6. Inger Christiansen (skomager C., Ryomghd)
7. Marna Kjær Mikkelsen (smedemester M., Nimtofte)
8. I_ngrid Jørgensen (arbejdsmand J., Kolind)
9. Yvonne Hald (mekaniker H., Ryomgård)
10. Oluf Wraae (læge W., Ryomgård)
11. Aase Rønn Mikkelsen (overassistent M., Gjerrild)
12. Frits Treue (tandlæge T., Allingåbro)
13. Elsebeth Andersen (sagfører, sognedidsformand A., Ryomghd)
14. Bjarne Nielsen (uddeler N., Ramten)
15. Elisabeth Skriver (teglværksbestyrer S., Omtn strup)
16. Henry Bager Laursen (købmand L., Kolind)
17. Jacob Danielsen (smedemester D., Mørke)
18. Jens Stampe (manufakturhandler S., Auning)
19. Birgit Nielsen (tørvefabrikant N., Thorsager)
20. Bente Mehlsen (læge M., Auning)
21. Kaj Jensen (fabriksejer J., Pindstrup)
22. Inger Marie Christensen (vognmand C., Kolind)

23. Gurli Jørgensen (købmand J., Kolind)
24 Ruth Danielsen (snedkermester D., Kolind)
25. Poul Rafn (manufakturhandler R., Nimtofte)
26. Birthe Basse ( vognmand B., Nimtofte)
27. Børge Møller (arbejdsmand M., Tranehuse)
28. Inger Taarnborg (rejsebud T., Ryomgård)
29. Kurt Nielsen (gdr. N. Lykken)
30. Vibeke Svarre (snedker S., Fjellerup)
31. Poul Vestergaard Christensen (mekaniker C., Glæsborg)


6. klasse b.
32. Anne D. Christensen (gårdejer C., Bøjen, Mørke)
33. Frede Christensen (arbejdsmand C., Nimtofte)
34. Villy Nygaard Jensen (skræddermester J., Gjerrild)
35. Hans Thomsen (lærer T., Mastrup)
36. Ib K. Christensen (købmand C., Gjessing)
37. Eigil Toft (vognmand,T-, Bøjen, Mørke)
38. Inger Berg (arbejdsmand B., Thorsager)
39. Ove Hougaard (gårdejer H., Bøjen, Mørke)
40. Leif Andersen (uddeler A., Gjerrild)
41. Bjarne Sloth (slagtermester S., Fjellerup)
42. Ib Arnfred Andersen (smedemester A., Ørum)
43. Inger Marie Jørgensen (murermester ]., Ørum)
44. Edvind Boelsmand Sørensen (slagtermester S., Hemmed)
45. Agnete S. Rasmussen (lagerarbejder R., Mørke)
46. Birthe Møller (biografejer M., Mørke)
47. Poul Erik Legarth (gårdejer L., Skiffardpynt).
48. Lars Paludan (sognepræst P., Thorsager)
49. Leo Nielsen (arbejdsmand N., Auning)
50. Else Johanne Legarth (gårdejer L., Høtofte)
51. Inger Nielsen (forpagter N., Østeralling)
52. Erling Mikkelsen (arbejdsmand M., Fjellerup)
53. Ellen Margr. Christiansen (gårdejer C., Glæsborg)
54. Inge Mikkelsen (skatterådssekretær M., Mørke)
55. Preben Østergaard Sørensen (mekaniker S., Mørke)
56. lngebirthe Byrgesen (murermester B., Auning)
57. Bodil Høgh (murermester H., Gjerrild)
58. Per Jørgensen (gårdejer J., Ring)
59. Dorrit Poulsen (vognmand P., Mørke)
60. Grethe Sørensen (gårdejer S., Astrup)
61. Conny Christiansen (gårdejer C., Ebdrup)
62. Jens Danielsen (forpagter D,. Højholt, Mørke)
63. Ruth Pedersen (tømrer P., Nimtofte)
64. Birthe Hansen (vognmand H., Mørke)
65. Poul E. Mønsted (gårdejer M., Sivested)

5. klasse a.
1. Børge Pedersen (tømrermester P., Ryomgaard)
2. Erland Frederiksen (vognmand F., Ryomgård)
3. Poul Erik Brandstrup (købmand B., Ryorngård)
4. Rud Jiirgensen (revisor J., Ryomgård)
5. Lis Christiansen (fabrikant C., Ryomgård)
6. Peter Staunskjær (konsulent S., Kolind)
7. Børge Ravn Keiser (kæmner K., Kolind)
8. Else Svenningsen (malermester S., Ryomgård)
9. Agnete Balle (forretningsfører B., Nimtofte)
10. Bruno Adelsbøll (arbejdsmand A., Ryomgård)
11. Inge Rank (arbejdsmand R., Ryomgård)
12. Kaj Meldgaard (arbejdsmand M., Ryomgård)
13. Birthe Andersen (vognmand A., Ryomgård)
14. Per Christoffersen (stationsforstander C., Kolind)
15. Hanne Nielsen (overmontør N., Ryomgård)
16. Elin Hansen (arbejdsmand H., Ryomgård)
17. Birthe Kold Jensen (hestehandler J., Auning)
18. Lis Jensen (landpostbud J., Kolind)
19. Dorthe Mehlsen (læge M., Auning)
20. Ebbe Rasmussen (skovrider R., Jægersbo)
21. Chr. Estrup (hofjægermester E., Fjeld)
22. John Steen Reffstrup (skrædder R., Kolind)
23. Bent Frandsen (repræsentant F., Ryoingård)
24. Kurt Hallberg Christensen (købmand H. C., Auning)
25. Knud Prebensen (manufakturhandler P., Auning)
26. Jørgen Brendstrup Knudsen (kontorist K., Thorsager)
27. Jørgen H. Feifer (snedkermester F., Mørke)
28. Tove Andersen (arbejdsmand A., Ryomgård)
2-9. Ejgild Schultz Kvist Pedersen (stationsmester P., Thorsager)
30. Hedda Kristiansen (lærerinde K., Rimsø)
31. Otto Seemann (barbermester S., Kolind)
32. Rise Rafn (købmand R., Fjellerup)
33. Carl Toftgaard (mekaniker T., Ramten)
34. Poul Willum Jensen (barbermester J., Kolind)


5. klasse b.
35. Kirstine Bech (hotelejer B., Fjellerup)
36. D!._apne Jensen (murermester J., Pindstrup)
37. :.A:-ase Brøgger (konditor B., Auning)
38. Gert Hedegaard (centralbestyrer H., Pindstrup)
39. Magnus Baltzer Peder$en (fabriksarbejder P., Pindstrup)
40. Carl H. Danielsen (skræddermester D., Fjellerup)
41. Knud Greve (købman G., Ørum Dj.)
42. Birgit Ljungby Jørgensen (boelsmand J.i Sdr. Kastrup)

43. Knud Dyrby Jørgensen (handelsmand J., Kolind)
44. Sonja Højvang Nielsen (gdr. N., Fårup)
45. Erna Jørgensen (fabrikant J., Kolind)
46. Alice Juul (købmand J., Auning)
47. Else Lillian Sørensen (statshusmand S., Marie Magdalene)
48. Anders Chr. Svane (gårdejer S.) Ramten)
49. Tove Marie Hansen (staldkarl H., Pindstrup)
50. Jens Chr. Andersen (møbelsnedker A., Auning)
51. Lise Andersen (førstelærer A., Veggerslev)
52. Agnethe Steffansson (læge S., Gjerrild)
53. Ove Rasmussen (murermester R., Hornslet)
54. Henning Hansen (snedker H., Ørum Dj.)
55. Thorkild Salling (arbejdsmand S., Øster Alling)
56. Jens Koefoed Bang (sognepræst Il., Mørke)
57. Ellen Foged (købmand F., Thorsager)
58. Trma Madsen (vognmand M., Øster Alling)
59. Esther Rasmussen (gårdejer R., Øster Alling)
60. Kirsten Andersen (bagermester A., Stenvad)
61. Margarethe Lorentzen (læge, dr. med. L., Stenvad)
62. Bodil Bjerre (husmand B., Koed)
63. Kirsten Rasmussen (bogholder R., Mørke)
64. Hanne M. Jacobsen (ølhandler J., Mørke)
65. Britta L. Jensen (arbejdsmand J., Gjessing)
66. Inge Sall Fuglsang (skovfoged F., Auning)
67. Karen Westergaard Christensen (mekaniker C., Glæsborg)
68. Anna F. Hastrup (gårdejer H., Kankbølle)
69. Edith E. Kristoffersen (gårdejer J., Vester Alling)
70. Henning Carstens (forpagter C., Tjerrild)
71. Erik Jensen (landmand J., Skaføgård)
72. Jørgen Sørensen (smedemester S., Pindstrup)
73. Helga Viola Rasmussen (fru R., Ramten)
,.
;
4. klasse.
1. Margit Vester-Petersen (realskoleinspektør V.-P., Ryomgård)
2. Jørgen Rygaard (vognmand R., Marie Magdalene)
3. Inge Jiirgensen (revisor J., Ryomg:hd)
4. Inger Mette S. Jensen (ghdejer J., Ommestrupghd) 5·. Erik Bager Laursen (købmand L., Kolind)
6. Pouli Pedersen (lagerarbejder P., Ryomgård)
7. Flemming Madsen (gartner M., Mørke)
8. Ulrik Hald (vognmand H., Ryomgård)
9. Jørgen K. Sørensen (inspektør S., Ryomghd)
10. Kurt Bakmann (formand B., Tranehuse)
11. Kirsten Hougaard (barber H., Ryomgård)
12. Bent Steffensen (købmand S., Tranehuse)

13. Niels Jørgen Mehlsen (læge M., Auning)
14. Erik Liineborg (købmand L., Auning)
15. Frank Jensen (mekaniker J., Ryomgård)
16. Erik Eefsen (fabrikant E.1 Allingåbro)
17. Per Q. Pedersen (værkfører P., Pindstrup)
18. Lillian S. Christensen (briketmester C., Pindstrup)
19. Karl H. Hansen (malermester M., Pindstrup)
20. Steen Hougaard (gårdejer M., Ramten)
21. Gurli Højholt (statshusmand M., Georgsminde)
22. Helle Keiser (snedkermester K., Kolind)
23. Ole Snitker (forvalter S., Pindstrup)
24. Peter Knaarck (skovejer K., Floes)
25. Jørgen Hougaard (hotelejer H., Kolind)
26. Ina Y. Christiansen (skræddermester C., Auning)


3. klasse.
1. Brent Salskov Iversen (godsejer S. I., Vedø)
2. Annalise Andersen (rutebilejer A., Ryomgård)
3. Kaj Sørensen. (inspektør S., Ryomgård)
4. Sigurd Laursen (proprietær L., Frederikslund)
5. Torben Frederiksen (vognmand F., Ryomgård)
6. Randi Buch Møller (fabrikant M., Ryomgård)
7. Ebbe Staunskjær (konsulent S., Kolind)
8. Agnete Hindberg (skovejer H., Ryomgård)
9. Palle Rasmussen (skovrider R., Jægersbo)
10. Niels Erik Brandenburg (bagermester B., Mørke)
11. Bente Creutzberg (bager C., Ryomgård)
12. Karsten Wraae (læge W., Ryomgård)
13. Ninna Christiansen (skomager C., Ryomgård)
14. Ove Finnemann (forpagter F., Tjerrild)
15. Bent Kresten Lysdalsgård (repræsentant L., Ryomgård).
16. Tove W. Jensen (barbermester J., Kolind)
17. Helle Dahl Pedersen (inspektør P., Pindstrup)
18. Sonja L. Andersen (arbejdsmand A., Ryomgård)
19. Hanne K. Jensen (hestehandler J., Auning)
20. Poul Thomsen (købmand T., Kolind)
21. Yrsa Andersen (bagermester A., Stenvad)
22. Hanne Nørgaard (bagermester N., Kolind)
23. Jens Chr. Legarth (forpagter L., Søbygård, Søby)


2. klasse.
1. Jørgen Andersen (Cementstøber A., Ryomgård)
2. Torkild V. Mikkelsen (bestyrer M., Ryom.gård)

3. Curt Andersen (malermester A., Kolind)
4. Else Lis Jacobsen (cyklehandler J., Kolind)
5. Poul Salskov Iversen (godsejer I., Vedø)
6. Torben Bundgaard (mejeribestyrer B., Ryomgård)
7. Niels Jensen (blikkenslager J., Ryomgård)
8. Otto H. Knaack (skovejer K., Floes)


1. klasse.
1. Erik Laursen (tømrermester L., Ryomgård)
2. Kirsten Nielsen (slagtermester N., Ryomgård)
3. Kirsten Hove Nielsen (proprietær H. N., Ny Ryomgård)
4. Jørn Frandsen (portør F., Ryomgård)
5. Oluf Hauge Nielsen (bankdirektør N., Kolind)
6. Bente Ji.irgensen (revisor J., Ryomg:1rd)
7. Ellinor Lysgaard (slagtermester L., Nimtofte)
8. Kirsten Vester-Petersen (realskoleins-pektør V.-P., Ryomgård)
9. Henning J. Pedersen (arbejdsmand P.J Ryomgård)
lO. Teddy Andersen (rutebilchauffør A., Ryomgård)


fait 364 elever.

 

 

 

18

Almindelig forberedelseseksamert.
Til alm. forberedelseseksamen i maj-juni eksamenstermin 1949 ledes følgende elever, som alle bestod:


indstil-

1. Kaj Evald Andersen (statshusmd. Andersen, Tøstrup)
2. Niels Lind Andersen (førstelærer Andersen, Rarnten)
3. Erling Augustesen (lærer Augustensen, Stenvad)
4. Henning Bech (husejer Bach, Århus)
5. Else Margrethe Brøgger (statshusmd. Brøgger, Ramten)
6. Esther Christensen (mejeribest. Christensen, Mørke)

14,56 (ug””7]
14,59 [ug””7]
14,46 [mg+]
12,48 [g-/-]
14,36 [mg+]
14,68 (ug””7]

7. Hans P. la Cour Christensen (forpgt. Christensen, Ringsø) 14,32 [mg+]
8. Flemming Eskildsen (handelsmd. Eskildsen, Ryomgård) 14,33 [rng JL
9. Hector Estrup (hofjægermester Estrup, Fjeld) 14,74 [ug””7]
10. Niels Fogh (hotelejer Fogh, Mørke) 13,97 [mg]
11. Hardy Hansen (arbejdsmand Hansen, Termestrud) 13,04 [mg-+ J

12. Inge Henriksen (slagtermester Henriksen, Mørke)
14. Ole Jensen (mælkehandler Jensen, Kolind)
15. Uffe Roland Jensen (lærer Roland Jensen, Attrup)
16. Viggo Bull Jensen (gaardejer Jensen, Koed)
17. Jørgen Karlsson (driftsleder Karlsson, Løvenholm)
18. Ella Kjær (gaardejer Kjær, Dystrup)
19. Gerda Karen Larsen (diakon Larsen, Ryomgård)
20. Eskild Laursen (førstelærer Laursen, Thorsager)
21. Jørgen Bager Laursen (købmand Laursen, Kolind)
22. Tove Legarth, (gaardejer Legarth, Høtofte)
23. Jørgen Madsen (repræsentant Madsen, Kolind)
24. Niels Ottesen Nielsen (gaardejer Nielsen, Lunden)
25. Tove Nielsen (dræningsmester Nielsen, 0. Alling)
26. Ole Nissen (uddeler Nissen, Kolind)
27. Bente Petersen (smedemester Petersen, Veggerslev)
28. Inga Petersen (vognmand Petersen, Mørke)

14,14 [mg]
14,70 [ug-:–]
12,69 [g+]
J 4, 12 [mg]
12,88 [g+ J
14,68 [ug+]
11,62 [g]
13,64 [mg+]
14,20 [mg+]
13,38 [mg-+]
12,88 [g+]
14,50 [ug+}
14,08 [mg]
12,55 [g+ J
13,64 ]mg+]
12,11 [g]

29. Egon Rasmussen (murermester Rasmussen, Hornslet) l 3,61 [mg””7]
30. Ellen Schmidt (mejeribestyrer Sd1midt, Stenvad) 14,56 [ug+]
31. Gerda Sørensen (gårdbestyrer Sørensen, Eskerod) 13,04 [g+ J
31. Annemarie Thordrup (ægeksport. Thordrup, Allingåbro) 12,65 [g+]
33. Jacob Tolsgaard (pastor Tolsgaard, Ørum) 12,85 [g+]
34. Jørgen Westmark (cementvaref. Westmark, Stenvad) 14,00 [mgJ

Lærerne 1949-50.
Hr. skolebestyrer Erik Munch, lærereksamen, alm. forbere­ delseseksamen.
Hr. overlærer Marius Dynesen, lærereksamen, re-aleksamen.
Hr. inspektør Søren Vester-Petersen, forstander for handels­ skoleafdelingen, lærereksamen, faglærereksamen i mate­ matik og regning, studentereksamen, mat. naturvidenskab, alm. forberedelseseksamen.
Hr. Anton Eriksen, lærereksamen, alm. forberedelseseksamen. Hr. Knud Basse Kristensen, lærereksamen, alm. forberedel­
seseksamen.
Hr. Ejvind Basse Kristensen, lærereksamen, alm. forberedel­ seseksamen.
Hr. Niels Anker Højholt, lærereksamen.
Hr. Hans Lindberg Madsen, lærereksamen, alm. forberedel- seseksamen.
Fru Dagmar Munch, lærereksamen, realeksamen. Overlærer frk. Thyra Weiner, lærereksamen, realeksamen.
Fru Lene Basse Kristensen, lærereksamen. forskolelærerinde­ eksamen.
Frk. Emmy Richter, lærereksamen,

Ryomgård realskole.
Skolen oprettedes den 7. januar 1913. Den underviser børn mellem 7 og 16 år og fører sine elever frem til alm. forberedelseseksamen.

Forsømmelser..
l almindelighed er sygdom den eneste gyldige grund til forsømmelse; dog kan skolen-i enkelte tilfælde fritage barnet, men skolen fordrer bestemt, at hjemrnet forinden omhyggelig har konfereret med skolen.
Skolen bogfører alle· forsømmelser, og viser de sig for barnets vedkommende at være for talrige, kan skolen ikke længere påtage sig at undervise barnet.

Ferier.
Skoleåret begynder med sommerferiens slutning. De faste ferier er: juleferien, påskeferien, pinseferien, sommerferien og efterårsferien; deres længde er fastsat i loven. Alle helligdage er fridage, desuden kongens fødselsdag, dronningens fødsels­ dag, grundlovsdagen, fastelavns-mandag, 5. maj, bededag, desuden giver skolen i de måneder, der ikke findes ferier el­ ler fridage, een dags månedslov.

 

 


8. klasse.
Hvis en elev opflyttes i 8. klasse, stiller skolen det krav til hjemmet, at eleven går hele klassen igennem. Ønsker man undervisningen afbrudt f. eks. til november, henvises eleven til 7. klasse. Undervisningen i 8. klasse slutter med 8. klas­ ses eksamen.
Har eleven bestået den, kan han opflyttes i 9. klasse, idet
lærerrådet dog bestemmer opflytningen.

Konfirmationsforberedeisen.
Konfirmationsforberedeisen kræver sin tid, og det kan ikke undgås, at skolegangen i nogen måde lider herunder.
Skolen gør, hvad den kan, for at råde bod herpå, og må derfor henstille, at eleverne påbegynder deres konfirmations­ forberedelse om foråret, medens de går i 7. klasse, og afslut­ ter den om efteråret, medens de går i 8. klasse.

Indmeldelser.
Indmeldelser modtages helst ved skoleårets begyndelse. men ‘ iøvrigt kan børn uden større vanskelighed indmeldes i under­ derskolen til enhver tid af året.
I 5. klasse kan indmeldelser også ske i skoleåret, men eleven må da have en del ekstratimer i engelsk.
I 1. realklasse modtages kun elever, når ganske særlige omstændigheder taler for deres optagelse, og i de øvrige klas­ se.r modtages kun elever, der overflyttes fra en tilsvarende klasse i en anden realskole.

Følgende attester må medbringes ved indmeldelsen: fød•
selsattest og koppeattest.

Ved indmeldelsen spiller børnenes alder en stor rolle; der gælder her den (af ministeriet fastsatte) regel, at børnene i
1. underklasse skal fylde 8 år, i 5. underklasse altså 12 år.

Gymnastik. håndbold, bad.
Skolen må henlede opmærksomheden på, al elever, der ud­ over 14 dage ønskes fritaget for gymnastik eller håndbold, ifølge de ministerielle bestemmelser skal møde med lægeattest. Skolen er over for ministeriet forpligtet til at påse, at dette overholdes.
Til gymnastik og håndbold er del nødvendigt, at eleverne
har en særlig dragt, idet de ikke må gøre gymnastik eller

spille bold i deres skoletøj. – Drengene i det mindste skal skifte fra yderst til inderst. Skolen henstiller, at man forsy­ ner drengene med 2 dragter, så at der altid er een rede til skift. En dragt består af et par benklæder og trøje. Efter le­ gemsøve]serne kan eleven faa styrtebad; håndklæde skal med­ bringes. Hjemmene skal naturligvis selv bestemme, om de øn­ sker eleven i bad eller ej. Skolen vil dog gerne have skriftlig meddelelse, hvis bad ikke ønskes.

Fri idræt.
Til skolens undervisning i gymnastik og boldspild er i de seneste år føjet endnu en diciplin af faget legemsøvelser, fri idræt.
Som skolefag er fri idræt endnu ung, selv indenfor fore­ ningsidrætten hører den til vore yngre sportsgrene; først o. 1890 kommer den frem herhjemme. Men øvelserne, den om­ fatter, løb, spring og kast, hører til de ældste, menneskehe­ den har dyrket, nødvendige som de har været i naturmenne­ skets kamp for tilværelsen, og hos næsten alle gamle kultur­ folk hører vi om systematisk træning i disse øvelser. Tænk blot på, hvad sagn og saga har at fortælle om vore nordiske forfædres færdigheder, eller på grækernes olympiske lege, for blot at nævne et par eksempler.
Når frt idræt indføres i skolerne, kan det have flere år­ sager. At gøre undervisningen i legemsøvelser mere alsidig er en af disse, og mange idrætsfolk har i høj grad brug for at få øjnene op for, at idræt er andet end f. eks. fodbold, og in!!en idrætsgren, gymnastik måske undtaget, giver en mere alsidig træning end løb. kast og spring, og ingen giver bedre lejlighed til, at udøveren frit kan udfolde alle sine evner, le­ gemlige såvel som karaktermæssige, og det gælder både den dygtige og den mindre dygtige; alle kan nå et mål – og kan selv se et resultat af deres træning.
Det er ikke rekordjageri, der er hensigten med skolens idræt, men sund kappestrid hører til enhver god idrætsgren. såvel som den hører selve livet til. Skolens undervisning i fri idræt har derfor til dels været anlagt efter de krav, skole­ idrætsmærkeprøverne fastsætter.
Skoleidrætsmærket har netop som formål at vække og vedligeholde interessen hos skoleungdommen for sund og må­ deholden idræt.
Mærket kan erhverves af enhver skoleelev, dreng såvel som pige, som har bestået de foreskrevne prøver. Mærket har tre grader: bronce, sølv og guld.
I efteråret 1949 fik 8. og 9. kl.s drenge, som de første her på skolen, lejlighed til at aflægge disse prøver.

 

 


Følgende elever bestod prøverne:
9. klasse: 8. klasse:

Keld Sørensen Kurt Hougaard Kristian Schou Bent Nielsen Aage Fogh Niels Schneider
Henning Vognsgaard Niels Erik Høgh Helge Olsen

sølv Jørgen Rygaard sølv Bjarne B. Iversen bronce Knud E. Als
Kaj Gori Erik Schmidt Erling Jensen
Fritz Andersen Leif H. Hyllested Knud Nielsen

Arne Jacobsen· bronce Egon Andersen
Viggo Pedersen

Frits Bergman Eli H. Hansen Elmer Sørensen

Skolelæge.
Skolen har ifølge lov fra 1. april 1949 indført skolelæge­ ordning med tilknytning til Randers amts skolelæger. Efter loven skal alle skolesøgende børn undersøges mindst een gang årlig. Skolelægens opgave er at undersøge børnene og i på­ kommende tilfælde henvise dem til hjemmets læge.

Skolelægens beretning.
I det forløbne skoleår har der for første gang været fore­ taget helbredsundersøgelse af alle elever.
De er alle blevet målt og vejet. Der er i afklædt tilstand foretaget undersøgelse af huden, hjerte, lunger, hals, ryg og fødder. Synsstyrken er undersøgt, og alle er tuberkulinprøvet. Langt den største del var tuberkulinnegative, og disse blev calmettevaccineret af personale fra centraltuberkulosestationen. I afgangsklasserne blev alle gennemlyst sammen med tuberku­ linpositive fra de andre klasser og forøvrigt også lærere og rengøringspersonale. Urinen er undersøgt hos alle elever.
Udseendet var for størstepartens vedkommende sundt, ca. 10 °/o af drengene og 5 °lo af pigerne sart. Ernæringstilstan­ den var for drengene middel for ca. 60 °/o med ligelige ud­ sving til begge sider, for pigerne ca. 50 °lo, ligeledes med li­ gelige udsving til begge sider.
Ca. 20 0/o af drenge og piger havde platfod, de fleste dog
:kke symptomgivende, og der fandtes nedsat synsevne hos 7
0 af drengene og 10 °/o af pigerne. En del af disse har fået briller. Der blev især hos drengene påvist holdningsfejl, af hvilke de fleste dog endnu ikke krævede behandling, men ortsat observation.

Hovedindtrykket af undersøgelsen var, at sundhedstilstan­ den var særdeles god.
H. L. I. Wraae, skolelæge.

Boghjælp.
Staten bevilger hvert år 2 kr. pr. elev til bøger. Disse bøger fordeles fortrinsvis til ubemidlede elever endnu, da den­ ne ordning er ny. Senere håber skolen at kunne yde bog­ hjælp til de fleste af dens elever. Bøgerne er skolens og skal afleveres efter endt brug.

Skolepenge.
Der betales i de 5 øverste klasser 20 kr. om måneden. l
4. og 3. underklasse betales 15 kr. om måneden. I 1. og 2. underklasse betales 10 kr. om måneden. Der betales for 12 måneder. Skolepenge for juni og juli opkræves den 1. juni. Skolepenge for august opkræves pr. giro den 1. august.
I indskrivningspenge betales 5 kr.
I brændselspenge betales 25 kr. pr. elev (5 kr. i august,
5 kr. 1. september, 5 kr. 1. oktober, 5 kr. 1. november, 5 kr. I. december).
Eleverne i ældste klasse betaler 35 kr. i eksamenspenge,
som opkræves den 1. februar.
Skolepenge betales månedsvis forud inden den 5.
Ved udmeldelser betales der for den måned, i hvilken ud­ meldelsen sker, samt for den næste. Udmeldelser til den 1. juni og 1. juli modtages ikke.

Skolens samlinger.
I tidens løb er skolens samlinger blevet righoldige, og i det svundne skoleår er det særlig møntsamlingen, der har været genstand for udvidelse. Årsagen hertil er den, at mønt­ samlingen yder et morsomt og lærerigt supplement til bisto­ rieundervisningen. Det er ikke uden betydning, at man kan gå hen og hente eksemplarer af mønter, der er prægede og benyttet i de svundne tider. Det interesserer eleverne, og det hjælper med til at gøre stoffet levende for dem. Skolen vjl fortsætte sine bestræbelser med hensyn til møntsamlingen, men allerede nu er der nået noget. Det bemærkes, at der her er tale om danske og svenske mønter først og fremmest. Af danske mønter har skolen følgende, idet kongenavne angiver mønternes tidsalder:
Valdemar Sejr 3 mønter, Erik Glipping 4 mønter, Erik af Pommeren 1 penning, Christian den 3. 1 mønt, Christian

den 4. l mark (dansk), 1 16-skilling, 3 købslinck, 1 4-skil­ Jing, Frederik den 3. I 4-mark (dansk), 8 2-skilling, Chri­ stian den 5. I gulddukat, 3 4-mark (dansk), 6 2-skilling, 2 I-skilling, Frederik den 4. I 4-mark (dansk), I 16-skilling, 2 12-skilling, 1 8-skilling, 1 6-skilling, 1 4-skilling, 3 2-skilling,
3 I-skilling, 1 1/2-skilling, Chdstian den 6. 1 24-skilliog, 1
1-skilling, Frederik den 5. 3 24-skilling, Christian den 7. 2
I- species, 1 ¼-species, 1 10-skilling, 2 21/rskilling, 1 2-skil­
ling, 2 l-skilling, 2 1\ -skilling, Frederik den 6. 1 I-rigsdaler
species, 2 t/i;-rigsdaler (frivilligt offer til fædrelandet), 2 1-
skilling, 1 2- skilling curaot, 1 2-rigsbanksskilling, l I-skil­
ling curao t, 1 rigsbankstegn for 6 skilling, I 1-skilling (dansk),
1 2-skilling rigsbankstegn, I 2-skilling, 1 3-skilling, Christian den 8. 1 species (tronskifte Chr. 8. og Fr. 7.), 1 16-rigs­ banksskilling, l 4-rigsbanksskilling, 1 3-rigsbanksskilling, J 2-rigsbanksskilling, 2 1-rigsbanksskilling, 3 1/2-rigsbanksskil­
ling, Frederik den 7. 4 16-skilling, 3 4-skilling, 2 1-rigsbanks­
skilling, 2 1-skilling rigsmønt, 1 cent (Dansk Vestindien), Chri­ stian den 9. 2 2-kroner, 2 2-kroner (25 års regeringsjubi]æum), I 2-kroner (40 års regeringsjubilæum), 1 2-kroner (guldbryl­ lup), I 25-øre, 4 10-øre, 1 1-skilling rigsmønt, 2 1/2-skilling
rigsmønt, 1 2-cent (Dansk Vestindien), l I-cent (do.), Fre­
derik den 8. 1 2-krone (tronskifte Chr. 9. og Fr. 8.), I 2-
krone (tronskifte Fr. 8. og Chr. 10.), 1 10-øre, 1 2-øre, 1
J -øre, Christian den 10. 3 2-kroner (60 årsdag), 1 2-krone
(25 års regeringsjubilæum), 1 2-krone (75 årsdag), 1 2-krone,
2 1-krone, 2 50-øre, 2 25-øre, 2- 10-øre 1 5-øre, 1 2-øre.
Endvidere har skolen følgende svenske mønter:
Gustav den 2. Adolph 1 10-øre, Carl den 11. 1 1/s-øre, Christina I ¼-øre, Gustav den 3. 1 ½-rigsdaler, Adolph Frederik 3 mønter, Carl den 15. Johan 5 mønter, Oskar den
1. 1 species (norsk), 1 4-skilling, 1 1-skilling, l 3/3-skilling,
1 5-øre, l 2-øre, Oskar den 2. 1 5-kr. (guld), 1 5-øre, I 2- øre, Gustav den 5. 1 1-krona, I 5-øre, 1 2-øre, l I-øre,
Norske mønter: Hakon den 7. 1 50-øre, 1 IO-øre, l 5-
. øre, I 2-øre, 1 1-øre.
Foruden disse nordiske mønter har skolen en righoldig samling udenlandske fra næsten alle verdens ]ande, men da de som undervisningsmiddel er mindre betydningsfulde næv­ nes de ikke her. Herfra undtages dog en del mønter fra den romerske oldtid (kejsertiden), som har stor interesse. Skolen ejer følgende: .
1 Sestertinus Domitian (år 81-96), 1 As (Comodes år
180-92), 3 mønt (Teyrecius år 267-73), 1 mønt (Aurelion
år 270-75), 5 mønter (Constantinus den Store år 312-17),

1 mønt (Constantinus den 2. som Cæsar), 1 mønt (Constan­ tinus den 2. år 337-61).
Endelig har skolen følgende samling medaljer, krigskors og andre tegn, som også vækker stor interesse blandt eleverne: 2 stk. krigsmedaljer 1848 (danske), 2 stk. medaljer (Dr.
Alexandrine), l stk. industrimeda1je 1870, 1 stk. jernkors 1914, 1 stk. jernkors 1939, 2 stk. tyske felttegn, 1 stk. me­ dalje, tysk (Graf Frideric zu Dohna), 1 stk. medalje (tron­ skifte Vilh. 2.), 1 stk. fransk krigskors 1915. 1 stk. fransk medalje (førstekonsulen Vendosa år 11), 2 stk. amerikanske felttegn, 1 medailje (Georg Wasington 1772), 1 stk. finsk
felttegn 1940, 3 tyske medaljer (Lutber).
Den naturhistoriske samling:
Samlingen omfatter 51 pattedyr, 422 fugle, 660 insekter,
75 kranier, 109 våde præparater og 39 tørre. Kemikalier til kemiundervisning.
Den fysiske samling:
Samlingen omfatter: mekanisk fysik 120 apparater, var­ me 8 app., lyd 8 app., magnetisme 12 app., elektricitet 88 app. og lys 14 app. Et skab med kemikalier til kemiunder­ visning.
Den arkæologiske samling:
Samlingen omfatter: stenalderen: 4 køkkenmøddingefund med 150 økser, bor, knive, hamre m. m.
Votivfund: 91 økser, knive, hamre m. m.
Broncealderen: votivfund: 13 stk. knive, nåle, sværd og
6 urner.
Jernalderen, 8 stk. spyd, økser, bidsler og hestesko. 4 gravfund, nemlig 2 brandpletter og grave, desuden forskellige kar, ialt 36 stk.
Den etnografiske samling:
Samlingen indeholder: dansk: 52 stk. bankestok, mangle­ træ, fyrtøj m. m.
Udenlandk: 4 dansemasker fra Ceylon og en kafferbue med 2 pile, indianske vævearbejder, skulpturer udskåret i ve­ getabilsk elfenben, vævestol.
Den geologiske samling:
Samlingen indeholder: indenlandsk geologi, I 00 forskeJli­ ge præparater, minera1ier, 40 stk., malme 28, bjergarter, vul­ kanske genstande og kulformationer 11.
Billedsamlingen:
Samlingen indeholder: 1000 lysbiJleder til geografiunder­ visningen, 98 historiske billeder, 34 kunsthistoriske, 38 etno­
grafiske, 165 naturhistoriske og 21 litteraturhistoriske.
Elevernes bibliotek:
Biblioteket omfatter 550 bind.

Lærernes bibliotek:
Faglitteratur 1855 bind, skønlitteratur 1553 bind.
Skolen har i det forløbne år modtaget forskellige gaver til samlingerne.
Fra urmager Hj. Ussing, Randers: 1 søf’jer, 1 slangestjer­ ne og I ferskvandspolyp. Svend Nielsen: 1 klumpfisk. Chr. Estrup: forske11ige kranier. Marcus Bjarnasson: forskellige kranier og fisk. Jørgen Hougaard: 1 musvåge. Gert Hastrup:
1 bog Ul biblioteket. Jens J. Nielsen: sort hugorm. Hans
Thomsen: 1 stor tårnskade. Overlærer Dynesen: Danmarks Lærerforenings festskrift.

Skolen bringer giverne sm bedste tak.

 


Udsnit af anlæget set fra skolens tårn.

 

 

 

 

 

 

 

 


1949
2.-4.

30.-4.

7.-5.

9.-5.
18.-5.

20.-5.

21.-5.


23.-5.

24.-5.
27.-5.

28.-5.

31.-5.
6.-6.

 

8.-6.
9.-6.
10.-6.
11.-6.
14.-6.
15.-6.
16.-6.

Af skolens dagbog.
Foredrag af overlærer Dyncscn om slaget de11 2. april. Lægr Wraac udnævnt til skolelæge for Ryomgård Realskole.
Foredrag om Norge. Hr. E. Basse Kristensen talte. Skolebestyreren beskikket censor i dansk stil ved ni skoler.
Niende klasses sidste skoledag. Dagen forløb efter traditionerne, idet 8. klasse underholdt. Fodboldkampen endte uafgjort.
Skriftlig eksamen begynder med dansk stil.
Mundtlig eksamen i dansk. Censor: professor, dr. phil. Jens Ffolt, Arhus Universitet.
Mundtlig eksamen i dansk. Censor: amtsskolekonsulent, lands­ tingsmand S. Scegger Nielsen, Randers.
Skolebestyrerens artikel i skolens årsberetning om Johan Skjold­ borgs tilknytning til Ryomghd Realskole omtales meget ind­ g ende i Randers Amtsavis.
Eksamen i engelsk. Censor: overlærer, cand. mag. Folmer Anclcr­ sen, Århus.
Eksamen i engelsk. Censor: lærerinde frk. Sørensen, Grent
Eksamen i matematik. Censor: kommunelærer Leschly Christen­ sen, Ebeltoft.
Eksamen i matematik. Censor: realskolelærer S. Slorh Carlsen. Hornslet.
Eksamen i tysk. Censor: lærer Nemming, Gilleleje.
Sogned.det og de lokale foreninger afholder grundlovsfest i sko­ lens foredragssal. Talere var: sognerådsformand, sagfører P. An­ dersen og fhv. folketingsmand Fr. Mortensen. Skolebestyreren læste op.
Eksamen i historie. Censor: frk. Moesgaard Jensen, Ærøskøbing. Eksam.. en i fysik. Censor: overlærer Heding, Esbjerg.
do. do. do.
Eksamen i historie. Censor: frk. Moesgaard Jensen.
Gjesing og Nørager kommuneskoler med lærere besøger skolen. Eksamen i naturhistorie. Censor: frk. Petersen, Rødding.
do. do. do.

18.-6.
20.-6.

22.-6.

 

 

 

 

 

 

 

25.-6.
3.-7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.-7.
21.-7.

30.-7.

15.-8.

Eksamen i geografi. Censor: overla;:rer frk. Møller, Trustrup.
Eksamen i geografi. Censor: viceskoleinsp. Holden Dall, Århus. Eksamen endt.
Forældredag. Vejret var ideelt, og der samledes efterhånden 6-700 gæster. Først var der 2 lektioners undervisning, dcrcf ter var der gymnastikopvisning på stadion under ledelse af frk. Kristensen og hr. K. Basse Kristensen. Dagen sluttede med translokation i teatret. Skolebestyreren talte om opdragerens gerning og betydning for ungdommen – om håbets, styrkens og troens lys, der er de fak­ ler, hvorved livets gerning bliver udført – om visdommens lys og om glæden.
Sangkoret under overlærer Dynesens ledelse sang nu 1. del af kantaten, hvorefter eksamcnsbevjserne uddeltes til de 33 elever, hvoraf 8 havde udmærkelse. Inspektør Vester-Petersen uddelte præmier fra Ryomgård Realskoles Elevforening og indbød for­ samlingen til foreningens sommerfest.
Elev Hector Estrup talte på eksamensholdets vegne og udtrykte sin taknemlighed overfor skolen. Førstelærer Andersen, Ramten, talte for skolen og specielt for dens gamle lærere. Til slut takkede skolebestyreren talerne for de smukke ord og forældrekredsen for dens tillid. Det havde været en af skolens store festdage.
Et hold husmænd fra Nørre Hened m. fl. besøgte skolen.
Elevforeningen afholder sin sommerfest. Taler var fhv. forsvars­ minister Ole Bjørn Kraft. Oplæsning af teaterdirektør Erik Hen­ ning-Jensen. Musikalsk underholdning af et orkester fra Århus. Festen forløb på vanlig vis, men der var mødt for få tilhørere. Hr. Bjørn Kraft holdt en stærkt manende tale, som folk lyttede efter. Efter talen fulgte koncert, og derefter læste teaterdirektøren og greb og morede tilhørerne. Desværre må foreningen ophøre med disse offentlige folkefester på grund af manglende tilslutning. Om aftenen var der fest for medlem111erne med smøn-ebrød og dans. Af aftenens gæster kan nævnes: skolebestyreren, fru Munch, overlærer frk. Weiner, skolens øvrige lærere, foreningens æres­ medlem, viceinsp. Holden Dall med frue, professor Glob og årets 25 års jubilarer. Ved bordet talte skolebestyreren til jt1bilarerne og udtrykte sin glæde over, at de var mødt op på deres gamle skole. Skolebestyreren talte endvidere om foreningen og opfordrede dens medlemmer til at støtte den også økonomisk. Skolen har gen­ nem årene ydet sin del, idet den hvert år giver foreningen 100 kr. foruden skolebestyrer Axel Munch,s mindelegat og friplads, der repræsenterer en \>’ærdi af 1325 kr. Skolens tilskud til foreningens arbejde bliver altså årligt 1425 kr.
Endvidere talte æresmedlem, viceinspektør Dall, landsretssagfører Jacob la Cour, manufakturhandler E. Stampe og formanden. – Og si gik dansen til kl. 1.
Husmænd fra forskellige egne af Danmark besøger skolen.
Husmænd. fra Hammershøj, Vorning, Tjele og andre egne beså skolen og dens anlæg.

Carlsbergfondets direktør Thorlasius Ussing og arkitekt Dyggve besøgte skolen.

Det nye skoleår begynder under de sædvanlige festlige former. Der var mødt 366 elever. Følgende nye lærerkræfter blev budt

velkommen: hr. Hans Lindberg Madsen og frk. Emmy Richter. Der blev nedlagt blomster ved skolebestyrer Axel Munchs minde­ sten.
26.-8. Lægeundersøgelsen af eleverne begynder. 5.-9. Sygeeksamenen begynder.
14.-9. Fru Munch’s fødselsdag.
19.-9. I Jyllandsposten omtales rosende skolens ordning med, at eleverne hentes ve.d togene om morgenen og følges ned igen om efter­ middagen.
21.-9. Amtets lærerkredse afholdt instruktionskursus på Ryomgård Real­ skole. Leder: amtsskolekonsulent S. Stegger Nielsen.
24.-9. Fodboldkamp mellem elever fra Trustrup Realskole og Ryom­ g&rd Realskole. Kamp n e.ndte 3-3.
26.-9. M&nedslov.
1.-10. I anledning af konfirmationen læste skolebestyreren ►>Brødrene« af Bjørnson.
8.-10. 9. klasse nedlagde en krans ved skolens stifters mindesten.
Foredrag af inspektøren om zoologisk have – film. 14.-10. Film om atomer. Foredrag af overlærer Dynesen. 15.-10. Skolen H.r ny skorsten.
29.-10. Film: Havet omkring Danmark. – Foredrag af hr. K. Basse Kristensen.
30.-10. Overlærer frk. Weiners fødselsdag.
2.-11. Der uddeltes 14 bronce- og 10 sølvidrætsmærker med tilhørende diplomer. Skolebestyreren talte om idræt.
10.-11. Eleverne blev calmettevacineret.
12.-1l. Film: den danske bonde gennem tiderne. Foredrag af hr. E. Basse Kristensen.
16.-11. Novemberprøven begynder.
28.-11. 9. ab elever og enkelte andre samt lærerne og rengøringspersonalet til ge1mernlysning i Randers. ,
3.-12. film om myreløven og Fillippinerne. Foredrag af hr. Eriksen.
10.-12. Film: gymnastik. Foredrag af hr. Højholt.
12.-12. Gymnastikinspektøren besøger skolen og udtaler sm tilfredshed.
17.-12. Film: vindyrkning og Algier og Tllnis. Foredrag af hr. Lindberg Madsen.
22.-12. .Julefesten forløb godt. 9. kl. opførte »Genboerne«.
7.-12. Skolen fylder 37 åt. Skolen var lukket på grund af sne, men udsendinge fra 9. klasse nedlagde blomster ved stifterens mindesten.

..

1950
14.-1. Film: Island. Foredrag af hr. K. Basse Kristensen.
21.-1. Film: strandfugle. Foredrag af hr. Højholt. Fru Munch har lungebetændelse.
28.-1. Film: Ecna i udbrud m. m. Foredrag af hr. Lindberg.
4.-2. Film: skestorken og sølvsmeden. Foredrag af hr. Eriksen.
11.-2. Film: København og de bayerske alper. Foredrag af overlærer frk. Weiner.
25.-2. Film: et kunstværk bliver til. Fore<lrag af overlærer Dynescn.
Skolebestyreren censor ved forårseksamen.
4.-3. Film: pigegymnastik. Foredrag af frk. Richter.
22.-3. Et orkester på 38 mand med magister Nørgaard, Århus, som dirigent gav koncert. Blandt andet spillede orkestret nogle ryom­ sange. Koncerten var vellykket.
25.-3. Film: biernes liv. Foredrag af hr. Vester-Petersen. 28.-3. Dronningens fødselsdag. Fridag.
1.-4. Film. Finlands bøni. Foredrag af hr. E. Basse Kristensen.
4.-4. 9. klasse underholdt i sidste time med et alsidigt program. Der blev læst op, spillet og sunget. Fornøjeligt og underholdende.

 

 

 

 


Dansk:

Bogliste 1950-51.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hansen oi Heltoft: Dansk læsebog for
præliminærskolens ældste klasser

. ‘ ..

do. Dansk læsebo<.-T, do. do.
do. do.
Fossing, Skarv(!( og Sørensen :

III
ll
l

..
..
.. I

Dansk læsebog tredie del
do. anden del ..
do. fø,·ste del ..
do. For de ,nindste .. Espersen og Pillho!t: ABC boge11 .. Axel Munch: Dansk sproglære

..

 

.. …. .. ..

do. Staveord
Engelsk:
P. Riis Jacobsen:
Engelske stiløvelser for

 

realkl.

. . . .

. . .. . .


.. ..

Engelsk gramm. og stilove/ser
I. K. Pedersen: Engelsk lærebog Il!
2. udgave v. Svend Haderup Jespersen og Sarrauw:

. . . .

. . .. . .
.. . .

Engelsk lærebog 3 v. Sv

Bdtel ..

do. 2
Engelsk begynderb. J

do, ..
do. . .

Sv. Bniel: Engelsk hjælpebog for realkl
Tysk:
Ellen Lange:
Tysk hegynderbog med samtaleøvelser do. gloser og opl. til Th.
C. Hansen-Ghristensen og Sv. Brue/:
Tysk grammatik for præliminærskolen

.. . .


. . ..
.. . .
.. . .

Præliminærskolens tyskbog
Historie:
Ludvig Schmidt: Lærebog i hisirore for m. 2
do. do. J
do. Historie for præliminær sk.
Kretzschmer og Lindhardt Hansen:
Samfundslære for realklassen Ger/øf: Mit fædrelands historie
Geografi:
C. C. Christensen: Geografi nr. 4
C. C. Christensen: Geografi for mellen7- oa
realskolen II v. lektor Sofie Petersen

 

 


.. . .

..

.. . .

. . . . . .
. . .. . .
. . ..
..

 

. . .. . .

do. l do.
Christensen og Krogsgaard: Atlas f. me1/emsk.

. . . .

. . . .
. . . .

. . . . . .
. . . . . .

Atlas uden navne I

. . . .

. . .. . .

do. II . . . ‘ ..
Geografihæfte, udarb. på Ryomgård rea/skole I I ..
32

Regning:
Friis Petersen og Jessen:
Melllemskolens nye regnebog I

t 2 3

4 s 6 7 8 9


Staller, Tousing og Wilster:

li
III
IV .

Grundskolens regning 4
3
2
1

Matematik:
A. Nygaard og S. Vester-Petersen:
Aritmetik for præliminærskoler Geometri
Axel Munch: Aritmetik do. Geometri

Marcussen

og Thøgersen :
Opg. fra alm. forberedelseseksamen realeksamen mellemskoleeksamen

A. K. Erlang: Fircifret logaritmetabe/ B
Naturhistorie:
Erik Munch : Repetitionshæfte i zoologi Albert Bjerre: Zoologi for realskoler Erik Munch og S. Vester-Petersen:
Botanik for præliminærskoler Rasmussen og Simonsen: Lille flora
do. Organisk kemi for mellemskolen
Fysik:
Sundorph : Fysik for realskoler
Kemi:
Rasmussen og Simonsen:
Uorg. kemi for mellemsk. 1,·idste udgave
Religion:
I. M. Herts ·. Bibelhistorie for meJlemsk Balslevs lærebog
Det nye testamente
Sang:
“Den danske sang”, sange og salmer
Ryom sange I

Opmærksomheden henledes pti, at brugte bøger ofte forekommer ; sci gamle udgaver, at de er ganske uanvendelige. – Hvis man køber brugte bøger, er det absolut nødvendigt, at man sikrer sig, at det er en ny eller ret ny udgave, man bliver forsynet med. Skolen må forbeholde sig ret til at kassere uanvendelige udgaver.

 

Ryomgård realskoles handelsskoleafdeling.
Ryomgård handelsskole.
Skolen oprettedes 1. septernber 1944. Der undervises efter linie A i fagene dansk, regning, skrivning, forretningspapirer, bogføring, handelslære og produktionslære. Skilteskrivning er valgfrit fag. Skolen fører sine elever frem til handelsmedhjæl­ per-eksamen.
Undervisnings tid.
Skoletiden er tre vintre fra ca. 15. august til 3I. marts med en dags undervisning torsdag fra kL 15-17. Tredie klas­ se 1nøder desuden en ekstra dag hver tredie uge.
Ferier.
Handelskolen har fridage samtidig med realskolen, dog gi­ ves der :juleferie i den første uge i december af hensyn til forretningernes juletravlhed.
Indmeldelser.
Enhver, der er udmeldt af børneskolen, kan optages i han­ delsskolen, såvel lærlinge som ikke-lærlinge. Indmeldelser mod­ tages hele året, men helst ved årets b gyndelse i august. Ele­ ver med alm. forberedelseseksamen eller ligestillet eksamen kan optages j 2. klasse og fritages for undervisning og eksamen i dansk.
Skolepenge.
Skolepengene er 100 kr. for skoleåret. Eksamenspenge: i
2. klasse betales 5 kr. og i 3. klasse l 5 kr. Skolepengene omfatter alt af bøger og papir.
Rejsestipendier.
Elever, der skal rejse til skolen, kan gennem skolen søge om rejsegodtgørelse.


Mødetid.

Ordensreglement.

Eleverne skal møde på skolen senest 5 mJnutter før før
ste lektions begyndelse.
Forsømmelser.
Normalt er kun sygdom undskyldning for forsøn1melser og må da straks meddeles skolen. Andre forsømmelser 1nå

kun ske efter først indhentet tilladelse fra forstanderen
Frikvarterer.
Eleverne må ikke forlade skolens grund uden tilladelse.
Affald.
Affald henvises til de dertil indrettede steder.
Tobaksrygning.
Rygning henvises til gange og gård.
Optræden.
Skolen forventer en rolig og høflig optræden af eleverne.
Togtid.
Elever, der skal med togene, skal opholde sig på skolen efter undervisningen til togtid. Der sørges for underholdning af forskellig slags, se dagbogen.
Forsømmelser.
Alle forsømmelser bogføres og meddeles principalerne, som returnerer meddelelsen i underskreven stand.
Det henstilles indtrængende, at der sker så få forsømmel­ ser som muligt, idet disse går meget ud over undervisningen,
da denne er henlagt til en dag om ugen. Iøvrigt henvises til
ordensreglementet.
Prøver og eksamen.
Stikprøver ca. hver måned for at sikre sig, at eleverne har tilegnet sig det gennemgåede stof.
Jnd/;til/ingsprøve afholdes i 2. og 3. klasse i februar.
Årsprøve afholdes i 1. og 2. klasse i marts.
Eksamen falder i april.
Elevrådet.
Elevrådet vælges af eleverne n1ed to repræsentanter fra hver klasse. Rådets opgave er i samarbejde med skolen at varetage elevernes interesse og sørge for underholdning i den tid, der ventes paa togene (fra kl. 20-2035), samt stå for arrangementet af de to årlige fester.
Embedsmænd.
Ringeduksen ringer ved timernes begyndelse og slutning.
Sekretæren hjælper til med skolens administration.

 

 

 


Eleverne.

Handelsskolen havde ved årets slutning 47 elever.


3. klasse.
1. Preben Jacobsen, købmand Hansen, Nimtofte
2. Bent Nielsen, kommunekontoret, Auning
3. Knud Rasmussen, uddeler K. Nielsen, Lyngby
4. Meto Nielsen, uddeler Andersen, Pindstrup
5. Willy Jensen, uddeler Nissen, Kolind.
6. Aage Helbo, købmand Nielsen, Skiffard
7. Viggo Nielsen, købmand, Brandstrup, Ryomgård.
8. Jørgen Ravnkilde, uddeler Albrechsen, Thorsager
9. Gunner Hansen, købmand G. Christensen, Ryomgård
10. Inger Feifer, AIS N. Kjær, Mørke
11. Ove H. Andersen, banken for Kolind og omegn
12. Erik Madsen, kommunekontoret, Ryomgård
13. Henry Høj Rasmussen, købmand Foged, Thorsager
14. Bent Jiirgensen, revisor Jilrgensen, Ryomgård


2. klasse.
1. Henning Nielsen, uddeler Skovbjerg, Nimtofte
2. Kaj Møller, købmand Daugaard, Trustrup
3. Erling Mikkelsen, købmand Halling Christensen, Auning
4. Børge Jørgensen, bagermester Møller, Ryomgård
5. Knud Bach, banken for Kolind og omegn
6. Esther Nielsen, fa. Thygesen og Ishøj, Kolind
7. Henning Andersen, uddeler Frederiksen, Glæsborg
8. Erik Madsen, fa. Møller og Gay, Kolind
9. Bent Feder, købmand Juul, Auning
10. Flemming Poulsen, købmand A. Nielsen, Kolind
11. Kaj Aa. Rasmussen, købmand Laursen, Kolind
12 Jørgen Christensen, uddeler Jensen, Sivested
13. Inger Petersen, _manufakturhandler Breinegaard, Kolind
14. Linhardt Andersen, købmand C. Sørensen, Ryomgård

15. Poul E. Jørgensen, uddeler Dolmer, Marie Magdalene
16. Ida Poulsen, A/S Kjær, Mørke
17. Inge Henriksen, A/S Vituna, Mørke
18. Pouli Jensen, uddeler Albrechtsen, Thorsager


I. klasse.
1. Jacob Nielsen, manufakturhandler Th. Nielsen, Ryomgård
2. Margit Sørensen, bestyrer Larsen, Ryomgård
3. Svend Jensen, købmand Steffensen, Tranehuse
4. Albert Johansen, købmand V. Hansen, Nimtofte
5. Lis Sørensen, konsulent Staunskjær, Kolind
6. Kitty Rasmussen, læge Liineborg, Mørke
7. Else Friis, realskolelærer E. Basse Kristensen, Ryomgård
8. Jørgen Ravnkilde, uddeler Albrechtsen, Thorsager
9. Niels Bach, mejeribestyrer Christensen, Nimtofte
10. Villy Pedersen, uddeler Larsen, Trustrup
11. Ove Sørensen, Pindstrup Mosebrug, Pindstrup
12. Aksel Jensen, bogtrykker Andersen, Kolind
13. Frede Mikkelsen, uddeler Andersen, Pindstrup
14. Erik Sommer Jensen, mejeribestyrer Bundgaard, Ryomgård
15. Karen Ovesen, boghandler Vixø, Ryomgård

 

 


Lærerne 1949-50.
Forstander S. Vester-Petersen: regning.
Realskolelærer K. Basse Kristensen: handels- og salgs!ære, produktions- lære.
Realskolelærer E. Basse Kristensen: dansk.
Realskolelærer N. A. Højholt: bogføring, forretningspapirer, skrivning. Manufakturhandler K. Lerche Petersen: skilteskrivning.

 

1949.

Handelsskolens dagbog 1949-50.

2.-6. Translokation. Skolebestyreren talte, hvorefter eksamensbeviser­ uddeltes. Der var indstillet 17 elever, der bestod med følgende resultater: 3 elever opnåede ug-:- (udm.), 5 mg+, 4 mg, 4 mg+ og 1 g—:-. Tre fik flidspræmie, nemlig: Erik Hansen, An­ na Hansen og Martin Krogh. Præmierne var skænket af Djurs­ lands Handelsforening, Ryomgård Håndværker- og Borgerfore­ ning og Ryomgård Realskoles Elevforening.
18.-8. Skolen begynder det nye skoleår. Nye lærere er hr. E. Basse Kristensen, hr. N. A. Højholt og 11f. Lercbe Pedersen. Forstan­ der S. Vester-Petersen bød velkommen. Der valgtes elevråd og udnævntes nye embedsmænd.
Sept. Elev i 2. kl. Asger Pedersen døde pludselig.
Ryomgård Handelsskoles Elevforening stiftes. Formand blev Erik Hansen.
13.-10. Foredrag om Palæstina af hr. E. Basse Kristensen.
27.-10. Film: havet omkring Danmark. Foredrag af hr. K. Basse Kri­ stensen.

10.-11.

1.-12.
1950.
5.-1.
12.-1.
2.-2.
16.-2.
23.-2.

Film: den d::inske bonde grnnern tiderne. Foredrag af hr. E. Basse Kristensen,
Julef<‘st. Elevrådet havde indbudt t”il festlig underholdning om aftenen. Der var forskellig morsom optræden af elever.
Skolen begynder efter juleferien.
Film om Island. Foredrag af hr. K. Basse Kristensen. Film: sølvsmeden. Foredrag af hr. Eriksen.
Indstillingsprøve I.
Indstillingsprøve II.
Film: et Kunstværk bliver til. Foredrag af overlærer Dynesen.

16.-3. Årsprøve.
30.-3. Arsafslutnfrg. Principaler og forældre overværede undervisningen. Derefter samledes skolen og dens gæster i foredragssalen, hvor Haakon Carlsen, Norge, talte om sin flugt under krigen. Efter talen sang Ryomgård Sangkor nordiske sange.

Handelsskolen begynder det nye skoleår torsdag den 17. august kl. 15.
Handelsskolens telefon: Ryomgård nr. 47.